OPĆI UVJETI ZA NAJAM KAMPERA

Potpisivanjem Općih uvjeta, ugovorne strane, Najmoprimac i Najmodavac potvrđuju da su ih prihvatili i obvezuju se da će ih poštivati.

1. Uvjeti najma

Kamper može iznajmiti osoba koja:

 • sa osobnim dokumentom sa slikom dokaže da je starija od 23 godine,
 • ima najmanje 3 godinevažeću vozačku dozvolu za vožnju vozila B kategorije.

2. Rezervacija termina najma i rok plaćanja

Nakon potvrđivanja termina najma, Najmodavac šalje Najmoprimcu predračun sa rokom važenja od tri dana. Najmoprimac se obvezuje da će platiti 50% od procijenjene vrijednosti u roku od 3 dana od primitka predračuna, a čime se potvrđuje rezervacija termina najma. Preostali iznos cijene najma Najmoprimac plaća najkasnije 14 dana prije predviđenog datuma za preuzimanja vozila. Za rezervacije koje su potvrđene u roku manjim od 30 dana prije predviđenog datuma za preuzimanja vozila, Najmoprimac je dužan unaprijed platiti puni iznos najma u roku od 3 dana nakon primitka predračuna. Ako Najmoprimac ne izvrši plaćanje u navedenim rokovima, smatrat će se da je otkazao rezervaciju.

Uvjeti otkaza rezervacije:

 • Ako najmoprimac otkaže rezervaciju više od 60 dana prije iznajmljivanja kampera, najmodavac je dužan vratiti 90% trošak cijeloga najama ili izda vaučer u celokupnom (100%) uplaćenom iznosu koji vrijedi dvije godine.
 • Ako najmoprimac otkaže rezervaciju 15 do 60 dana prije iznajmljivanja kampera, najmodavac je dužan vratiti 50% trošak cijeloga najama ili izda vaučer za 90% vrednosti od uplaćenog iznosa koji vrijedi dvije godine.
 • Ako najmoprimac otkaže rezervaciju najkasnije 15 dana prije iznajmljivanja kampera, najmodavac će zadržati cjelokupni najam ili izda vaučer za 80% vrednosti od uplaćenog iznosa koji vrijedi dvije godine.

Ako Najmoprimac nije u mogućnosti otputovati u predviđenom terminu najma, svoju rezervaciju može prenijeti na drugog najmoprimca koji ispunjava uvjete iz Članka 1 ovog Ugovora, uz prethodni pristanak Najmodavca. Za svaku promjenu već potvrđene rezervacije Najmodavac zaračuna Najmoprimcu 50,00 EUR za administrativne troškove.

3. Cijena

Cijena najma obračunava se prema cjeniku objavljenom na web stranici najmodavca i ovisi o vozilu i razdoblju najma.

Cijena uključuje:

 • iznajmljivanje vozila u dogovorenom roku,
 • PDV u iznosu od 22%,
 • obavezno i kasko osiguranje sa 1% odbitnom franšizom (udio najmoprimca u šteti), kao i dodatno osiguranje za Asistenciju na putu,
 • dozvoljenih 400 km/dan u razdoblju najma; više prevezenih km naplaćuje se nakon vraćanja vozila Najmodavcu, i to 0,3€ / km,
 • osnovnu opremu: kabel za struju, adapter za struju, crijevo za vodu sa priključkom, stabilizatori, klinovi i pojasevi za pričvršćivanje tende, čekić, kliješta, zimski lanci, metlica i lopata.

Za svaki najam potrebno je platiti i fiksne troškove u visini od 145,00€, koji uključuju troškove izdavanja i preuzimanja vozila, toaletne kemikalije, plin, razgradivi toaletni papir, slovensku vinjetu, vanjsko i unutarnje čišćenje vozila.

4. Preuzimanje vozila i kaucija

Najmoprimac na dan početka najma preuzima vozilo prema međusobnom dogovoru, tj. između 12.30 i 16.00 časova. Vozilo se na predviđeni dan povratka vraća prijepodne, najkasnije do 10.00 časova. Najmoprimac je dužan Najmodavcu platiti kauciju najkasnije prilikom preuzimanja vozila, a sam iznos kaucije ovisi o kupovnoj vrijednosti vozila i kreće se između 600,00 i 1.300,00 EUR.

Kaucija je namijenjena pokrivanju svih troškova koji mogu nastati tijekom trajanja najma, a za koje je odgovoran Najmoprimac:

 • u slučaju štete u/na vozilu: za pokriće odbitne franšize za kasko osiguranje i gubitak premije kod osiguranja. Ako je Najmoprimac uključen u više štetnih događaja, dužan je podmiriti odbitnu franšizu za svaki pojedinačni štetni događaj, bez obzira da li je kriv za nastalu štetu ili nije. U slučaju da se u bilo kojem dijelu postupku ispostavi da Najmoprimac nije odgovoran za štetni događaj, a drugi sudionik ili njegovo osiguravajuće društvo Najmodavcu nadoknade štetu, Najmoprimac ima pravo na povrat iznosa u visini odbitne franšize,
 • za popravak moguće štete na vozilu ili opremi,
 • za pokriće mogućih kašnjenja uslijed neblagovremenog vraćanja vozila,
 • za druga kršenja ugovora ili ovih Općih uvjeta.

Najmodavac je dužan Najmoprimcu predati čist i besprijekoran kamper, sa punim spremnikom za gorivo, punom plinskom bocom te pripadajućom opremom navedenom u Ugovoru o najmu ili Općim uvjetima.

Prilikom preuzimanja vozila obje ugovorne strane pregledaju cjelokupni kamper, provjere rad uređaja i potpišu zapisnik o preuzimanju vozila koji je sastavni dio Ugovora o najmu. Svi eventualni nedostaci, nedostajuća oprema, oštećenja na vozilu itd. se upisuju u Zapisnik. Sva eventualna oštećenja se također i fotografiraju i time dokumentiraju. Fotografije o eventualnim oštećenjima zadržavaju obje strane do povraćaja kaucije odn. za utvrđivanje osobe odgovorne za štetu i određivanja visine iznosa štete. Ako Najmoprimac ne sačuva fotografije, nema prava na prigovor u vjerodostojnost fotografija Najmodavca.

Najmoprimac se obaveže vratiti vozilo u predviđeno vrijeme na mjesto preuzimanja. Pri tome, vozilo mora imati:

 • prazan spremnik za otpadnu i čistu vodu,
 • pun spremnik goriva,
 • praznu toaletnu kasetu i očišćen toalet,
 • grobo očišćeni interijer,
 • pun spremnik sa Ad-Blue tekućinom.

Nakon povratka kampera ugovorne strane će odrediti stanje vozila i provjeriti rad svih uređaja. Svi identificirani nedostaci upisuju se u Zapisnik o preuzimanju i fotografiraju te obračunavaju prema cjeniku.

U slučaju nepoštivanja gore navedenih stavki, od kaucije će se oduzeti sljedeće:

 • ispuštanje otpadne vode: 25,00€,
 • pražnjenje i čišćenje toaletne kasete: 50,00€,
 • punjenje spremnika goriva: visina troška goriva i dodatnih 20,00€,
 • ulivanje tekućine AdBlue: 10,00€.

U slučaju kašnjenja prilikom vraćanja vozila, Najmoprimac se obvezuje platiti:

 • kašnjenje do 5 sati: 105,00€ na sat,
 • kašnjenje od 5 do 12 sati: 400,00€ na sat,
 • kašnjenje u periodu duljem od 12 sati: ukupna kaucija,
 • u slučaju kašnjenja duljem od 24 sata, Najmodavac uz gore navedene troškove zaračuna još dodatnih 250,00€ za svaki sljedeći dan odgode.

Najmoprimac je upoznat sa općim uvjetom da se u vozilu ne smije pušiti. U slučaju mirisa cigarete u vozilu Najmoprimcu će se naplatiti kazna od 300,00€.

Cjelokupni iznos kaucije vraća se Najmoprimcu najkasnije u roku od 8 radnih dana nakon vraćanja kampera, i to u slučaju ako je vozilo vraćeno na vrijeme, neoštećeno i uredno u skladu s ovim Općim uvjetima.

5. Uvjeti za vožnju

Najmoprimac se obvezuje da će savjesno upravljati vozilom kao dobar gospodar i poštivati sve prometne propise u zemlji(-ama) putovanja. Najmoprimac se obvezuje da će podmiriti sve eventualne troškove ili kazne koje bi nadležna tijela mogla nasloviti na Najmodavca kao vlasnika vozila. Osim Najmoprimca, vozilo može voziti i drugi vozač koji putuje zajedno s Najmoprimcem a koji ispunjava uvjete najma pod ovim Općim uvjetima i koji je naveden kao dodatni vozač u Ugovoru o najmu.

6. Oštećenja i popravke na kamperu u periodu najma

Najmoprimac se obvezuje da će odmah obavijestiti Najmodavca o bilo kakvom oštećenju ili kvaru vozila, i to na tel. br. +386 41 366 141 odn. +386 40 838 220, ili putem e-pošte na e-adresu info@sloveniacamper.com te se dogovoriti o načinu popravka kampera. Najmoprimac bez prethodnog dogovora sa Najmodavcem ne smije vršiti intervencije u/na vozilu, ne u motornom dijelu ne u boravišnom.

Najmodavac neće prihvatiti nikakve troškove popravke, ukoliko ih Najmoprimac nije prethodno dogovorio sa Najmodavcem, a Najmodavac ih je potvrdio.

U slučaju kvara zbog kojeg se vozilo nalazi na servisu 48 sati ili duže, Najmoprimac ima pravo na povrat neiskorištenog dijela najma za vrijeme trajanja popravke. Međutim, Najmoprimac nema pravo na povrat navedenog iznosa ako je šteta nastala uslijed nepravilnog korištenja vozila, prometne nesreće, više sile (vremenske nepogode, zemljotres ...), ili bilo kojeg drugog razloga koji je izvan utjecaja Najmodavca. Svaka upotreba koja je u suprotnosti s važećim propisima ili načelima brige dobrog gospodara smatra se pogrešnom upotrebom vozila. U takvim slučajevima Najmoprimac je dužan platiti tj. podmiriti sve troškove popravke. Oštećenje i propuštanje zraka iz oštećene gume ne smatra se kvarom i za popravak je odgovoran Najmoprimac sam.

7. Postupci u slučaju prometne nesreće

U slučaju bilo kakve nezgode (prometna nesreća, provala, vandalizam, itd.), Najmoprimac je dužan odmah obavijestiti najbližu policijsku postaju, bez obzira na zemlju putovanja, kao i Najmodavca o samom događaju.

U slučaju prometne nesreće s više vozača sudionika Najmoprimac mora osigurati da se ispuni obrazac „Europsko izvješće o prometnoj nesreći“. Europsko izvješće te eventualne policijske zapisnike Najmoprimac je dužan predati Najmodavcu prilikom vraćanja vozila.

Ako se Najmoprimac u slučaju prometne nesreće ili štetnog događaja odrekne bilo koje od zakonskih ili gore navedenih obveza, dužan je Najmodavcu platiti svu moguću štetu koja bi nastala kao posljedica toga, uključujući i plaćanje premije osiguranja, ako osiguravajuće društvo iz razloga koje je prouzročio Najmoprimac odbije platiti štete.

8. Ključevi i dokumenti vozila

Najmoprimac se obvezuje da će pri izlasku iz vozila imati uz sebe prometnu dozvolu te ključ za paljenje i ključ za zaključavanje vrata vozila, jer je to uvjet za plaćanje naknade u ime kasko osiguranja u slučaju krađe. Za kršenje ove obveze, Najmoprimac odgovora Najmodavcu sukladno općim pravilima o odgovornosti za štetu.

9. Odgovornost Najmodavca

Najmodavac se obvezuje Najmoprimcu pri dolasku isporučiti tehnički besprijekorno vozilo, bez ikakvih kvarova i nedostataka. Ako Najmodavac u vrijeme preuzimanja ne može isporučiti ugovoreno rezervirano vozilo (nesreća, kvar ...), dužan je pružiti Najmoprimcu ekvivalentno vozilo (iste godine, robne marke, opreme) ili vozilo višeg cjenovnog i kvalitetnog ranga, bez dodatne naplate.

10. Kampiranje i korištenje kampera izvan kampova

Najmoprimac se obvezuje da će u svakoj zemlji u kojoj će putovati poštivati pravila u vezi s noćenjem ili kampiranjem izvan kampova. Najmoprimac je odgovoran za sve naknade, kazne ili bilo kakve druge pristojbe povezane s pogrešnim ili neovlaštenim parkiranjem ili kampiranjem, a u slučaju eventualnog oduzimanja kampera od strane vlasti, dužan je nadoknaditi Najmodavcu sve troškove povezane s tim i nadoknaditi gubitak prihoda u slučaju da takva intervencija znači kašnjenje u vraćanju kampera Najmodavcu.

11. Životinje

U vozilima Najmodavca nije dopušten prijevoz ili boravak životinja. Ako Najmoprimac prekrši ovu zabranu, dužan je snositi troškove dubinskog i kemijskog čišćenja u iznosu od 300,00€.

Najmodavac može Najmoprimcu izdati suglasnost za prevoz životinja, a ugovorni odnos u vezi s time ugovorne strane dogovore u okviru Ugovora o najmu.

12. Praćenje vozila

Vozilo je opremljeno GPS lokatorom radi sigurnosti i lakoće praćenja u slučaju otuđenja vozila.

13. Opće odredbe

Opći uvjeti su napisani u dva istovjetna primjerka, od kojih svaka strana dobiva po jedan primjerak.

14. Lični podaci

Najmodavac izjavljuje da će svi osobni podaci koje će dobiti od Najmoprimca ili njegovih pratitelja za potrebe sklapanja ovog ugovora biti pažljivo pohranjeni, te će ih koristiti isključivo u svrhu sklapanja ugovora o najmu kampera.

Ako su obe strane suglasne da Najmodavac može koristiti lične podatke i za druge svrhe (obavijest o ponudi, promociji itd.), ugovorne strane se o tome dogovore u ugovoru.

15. Rješavanje sporova

Ugovorne strane se obvezuju da će sva moguća neslaganja i sporove koji proizlaze iz ovog ugovora pokušati riješiti sporazumno.

Ugovorne strane su suglasne da će sporovi koji proizlaze iz ovog ugovora biti riješeni na temelju odredbi Ugovora o najmu i Općih uvjeta, a gdje Ugovor o najmu ili Opći uvjeti nisu regulirani, primjenjivat će se zakonodavstvo Republike Slovenije. Ako ugovorne strane ne mogu riješiti spor sporazumno, sud u Kranju ima nadležnost za rješavanje sporova.

Kuća na kotačima

Soles d.o.o.